วางใจได้เมื่อใช้สินค้า CASIKO ด้วยการรับประกันสินค้าที่คุณซื้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การรับประกันคุณภาพสินค้าของ CASIKO จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนสินค้ากับทาง CASIKO เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • การเริ่มต้นการรับประกัน จะเริ่มขึ้นในวันที่มีการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายของ CASIKO แล้วเท่านั้น และทางผู้ซื้อได้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสินค้าตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้แล้ว
  • บริษัทมีความยินดีที่จะเปลี่ยนอะไหล่ภายในตัวเครื่องโดยไม่คิดมูลค่า เฉพาะสินค้าที่มีความบกพร่องอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต

เงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

  1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  2. การใช้งานผิดวิธี, ผิดประเภท, ดัดแปลงสินค้า
  3. ความเสียหายที่เกิดมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, อุทกภัย, อัคคีภัย
  4. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าไป-กลับ